fs_logo je jednou z technologických spoločností, ktorej činnosť pokrýva špecificky úzke spektrum špeciálnych, náročných riešení z oblasti informačných technológií a komunikácií. Neorientuje sa na masové produkty a v súlade so zámermi zakladateľov prispieva k zavádzaniu a rozširovaniu profesionálnych riešení pre komunikáciu v stredných a veľkých informačných systémoch vo významných priemyselných podnikoch, v bankovej sfére a v štátnej správe Slovenskej republiky. V tejto činnosti sa FINESOFT  orientuje na riešenia na báze technológie spoločnosti KOFAX, ktorá v tomto obore predstavuje po viacerých stránkach svetovú špičku.

V oblasti Unified messaging systémov sa FINESOFT orientuje na komplexné dodávky komunikačných riešení, vrátane projekčných prác, inštalácie systémov a prepojenia s modernými telefónnymi ústredňami vrátane IP komunikácie, integrácie do mailového prostredia na báze MS Exchange, ako aj do ERP aplikácií, najmä na báze SAP R/3. Zabezpečuje školenia systémových správcov komunikačného servera, koncových užívateľov, lokalizáciu užívateľského prostredia, upgrade a update programových a technických modulov KOFAX, ako aj dlhodobú užívateľskú podporu pri zavádzaní systémov do užívania vrátane servisu zariadení.

Dlhodobým cieľom spoločnosti FINESOFT je dôsledným uplatňovaním nástrojov a metód projektového managementu a kontroly kvality dodávok, činností a služieb zabezpečiť spokojnosť zákazníkov, možnosť zefektívnenia ich obchodných a riadiacich činností a ponúka informovanosť o nových trendoch v oblasti IT, súvisiacich s riešeniami, ktoré našim zákazníkom zabezpečujeme už viac ako 21 rokov.

Vzhľadom na komplexnosť a náročnosť komunikačných technológií sa v poslednom období výrazne uplatňuje možnosť dodávky hotových riešení vo forme ASP služby, ktorá sprístupňuje moderné IT technológie určené pre SME a SOHO aj rezidenčnému segmentu trhu.

V súlade so súčasnými trendami preberáme komplexnú zodpovednosť za IT prostredie u našich kľúčových zákazníkov, vrátane vzdialenej správy serverov, pracovných staníc, inštalácie a service výkonných grafických staníc, databázových serverov, rozvoj infraštruktúy a podporu užívateľov.

Spoločnosti,  bez  ohľadu  na  ich  veľkosť,  dnes  nemôžu   ignorovať  dôležitosť  aplikovania  digitálnych  technológií  a  IKT  podpory  do  svojich  HR procesov.  Prechod  na  elektronické personálne spisy  už  nie  je  otázkou budúcnosti, ale príkazom súčasnosti a pritom je potrebné zohľadniť  stálne  narastajúce  nároky  na  bezpečnosť  citlivých  osobných  informácií   ich zamestnancov.  Pre túto oblasť ponúkame nové riešenia v rámci nášho portfólia.

Spoločnosť FINESOFT je zakladajúcim a aktívnym členom klastra IT firiem s názvom BITERAP, ktorého cieľom je podpora vývoja aplikácií v organizáciách štátnej a verejnej správy, zavádzanie outsorcingu a ASP koncepcie vo využívaní služieb, súčasne so zvyšovaním ekonomickej efektívnosti týchto služieb. Klaster BITERAP bol kľúčovým riešiteľom medzinárodného projektu CITT pre oblasť CENTROPE, kde vyvíjal riešenie pre podporu transferu inovácií z prostredia výskumu a univerzít do prevádzkovej praxe. V roku 2014 cluster Biterap získal bronzový certifikát v rámci medzinárodnej iniciatívy European Cluster Excellence Initiative (ECEI) zameranej na hodnotenie činnosti klastrov. Certifikát udeľuje organizácia European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) , čo je sieť expertov z klastrov z 27 štátov.