V dnešnom veľmi dynamicky sa meniacom svete, najmä v oblasti technológií, musí každá spoločnosť, ktorá sa chce rozvíjať a dlhodobo udržať na trhu, investovať svoje ľudské a finančné zdroje aj do výskumu a vývoja. Nie do základného výskumu, aký vykonávajú výskumné ústavy a univerzity, či veľké spoločnosti a korporácie, ale do praktického výskumu v oblasti zamerania ich pôsobnosti, do návrhov a vývoja riešení v oblastiach, kde registrujú nedoriešené problémy a kde vidia potenciál svojho budúceho rozvoja a rastu.

Naša spoločnosť uplatňuje svoj výskumný potenciál síce vo veľkých a komplexných odvetviach, ale sústreďuje sa na riešenia parciálnych problémov, v ktorých získané know-how a navrhnuté riešenia môžu pomôcť priamo pri zabezpečení potrieb našich zákazníkov a pridať hodnotu ku kvalite poskytovaných služieb, alebo ktoré môžu priniesť našej spoločnosti nové impulzy a rozvoj.

V predošlých rokoch sme svoje úsilie venovali nasledujúcim vybraným témam v oblasti vedecko-technického výskumu a vývoja. Dosiahli sme výrazné a ocenené výsledky a ich ďalší rozvoj a aktivity s nimi spojené pokračujú aj naďalej.

  • Výskum a vývoj nástrojov na podporu riadenia projektov

Spoločnosť FineSoft sa podieľa na práci združenia BPUG Slovensko. Združenie sa snaží rozširovať pozitívne skúsenosti z projektového riadenia medzi univerzitami, malými a strednými podnikmi a výskumnými ústavmi. V rámci analýzy existujúcich IKT nástrojov  pre podporu projektového manažmentu sa stále výraznejšie ukazovala skutočnosť, že na trhu existuje veľký počet nástrojov pre prípravu a plánovanie projektov, od Microsoft Projektu, ktorý je štandardom v oblasti projektového riadenia a prípravy projektov, cez veľké riešenia, používané spoločnosťami  ako IBM a HP až po novšie riešenia, akými sú napríklad MindJet Manager. Na druhej strane sú len ojedinelé dostupné a flexibilné nástroje pre monitoring a riadenie projektov, pre zadávanie a kontrolu úloh. Existujú veľké, zložité a nákladné aplikácie, no na trhu je nedostatok priamočiarych a prehľadných nástrojov, ktoré by umožnili zlučovať úlohy projektového a líniového riadenia, vytvoriť systém a poriadok v zadávaní a monitoringu plnenia úloh a ktoré poskytujú užívateľom multiplatformový prístup zo všetkých IT komunikačných zariadení a ktoré sú adaptovateľné svojou variabilitou na široké spektrum potrieb v rôznych oblastiach projektového riadenia.

Výskumný tím FineSoftu v spolupráci s osvedčenými partnermi: Informity, Novitech a ICOS sa podieľal na vývoji a integrácii cloudového multiplatformového riešenia pre zadávanie úloh a monitoring ich realizácie, s cieľom vytvoriť prostredie, použiteľné z PC, tabletu, smartfónu s plným využitím exitujúcich a užívateľmi zvládnutých cloudových služieb a nástrojov. Vývoj bol poznačený neustálym dynamickým vývojom a zmenami integrovaných cloudových riešení, medzi ktoré patria SmartSheet, G Suite, Office365, Trello, Evernote, Box. Cieľom bolo dosiahnuť a poskytnúť zrozumiteľné, nenákladné a spoľahlivé riešenie, ktoré bude dobrou pomôckou pre projektových manažérov, riešiteľov a projektových administrátorov.

V súčasnosti je dostupná a prevádzkovaná implementačná verzia nástroja eTASK vyvinutá ako výsledok tejto tejto spolupráce, ktorá je v súčasnosti vďaka svojej flexibilite adaptovaná na špecifické potreby rôznych pracovných a projektových tímov v rozmanitých oblastiach od priemyselnej výroby, eGovernmentu, školstva až po zdravotníctvo. Svojimi vlastnosťami poskytuje možnosti nielen na prípravu projektov a riadenie úloh, ale umožnuje aj nasadenie v oblasti riadenia workflow alebo kontroly informačných tokov.

  • Výskum a vývoj biometrickej autentifikácie a autorizácie

Spoločnosť FineSoft sa od roku 2009 podieľa na vývoji koncepcií biometrickej autentifikácie a autorizácie. Spoločnosť sa sústredila na vývoj multimodálnej, multifaktorovej biometrickej autentifikácie v rámci ktorej riešila otázky cloudového autentifikačného centra pre autentifikáciu a autorizáciu e-business a m-business operácií. V rámci riešenia sa sústredili pracovníci spoločnosti na riešenia, ktoré v maximálnej miere násobia bezpečnosť a spoľahlivosť autentifikácie a vypracovala metodické postupy získavania primárnych biometrických autentifikátorov. Hlavný dôraz výskumnej fázy multimodálnej a multifaktorovej autentifikácie je na aplikáciu BYOD prístupov a trendov, na aplikáciu smart mobilných zariadení ako vstupno-výstupných interface pre snímanie transakčných biometrických vstupov.

Výskumný tím FineSoft v spolupráci s technologickými partnermi spracoval skoro desiatku projektov pre výzvy v oblasti EU projektov, Interreg projektov ako aj projektov Operačného programu Výskum, vývoj a inovácie. V súčasnosti sa orientuje na najnovšie výskumné smery – na využitie kontaktných snímačov pre krvné riečištia v oblasti zápästia, na komunikáciu snímačov a koncentrátorov využitím NFC a Bluetooth komunikácie, ako aj na otázky modelovania vplyvu chybových činiteľov na multimodálno multifaktorové autentifikačné riešenia.

  • Výskum a vývoj parciálnych častí elektronického zdravotníctva (eHealth) pre zdravotníctvo SR

Spoločnosť FineSoft sa od roku 2008 podieľa na vývoji koncepcie riešenia elektronického zdravotníctva SR. Zástupca spoločnosti sa zúčastnil od tvorby ponuky riešenia, cez jednotlivé fázy výskumu a vývoja, tímových prác v rámci víťazného konzorcia riešenia ESO I projektu – elektronické služby pre občanov v oblasti zdravotníctva. Spolupráca pokrývala koncepčné práce od tvorby základných cloudových aplikácií jadra eHealth až po otázky štandardov a štruktúr pre záznam a komunikáciu zdravotníckych informácií v rámci eHealth. Okrem vývojových prác pre potreby slovenského zdravotníctva sa zástupca FineSoft zúčastnil tvorby špecializovaných, na mieru šitých projektov pre ponukové riadenia eHealth pre potenciálny business v Albánsku, Macedónsku, v Rumunsku, v Bulharsku, Kazachstane a v ďalších krajinách. Projekty, ponuky a koncepcie riešili implementáciu nových, pokrokových cloudových riešení pre centrálnu evidenciu EHR s podporou centrálnych aplikácií až po otázky integrácie informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na takej úrovni, aká bola a je dostupná v menovaných krajinách. Každej tvorbe koncepcie predchádzala podrobná analýza stavu zdravotníckej informatiky v jednotlivých krajinách, analýza vhodnej infraštruktúry. Súčasne sa riešili otázky integrácie zdravotníckych riešení na európske riešenia pre výmenu zdravotníckej dokumentácie v rámci európskeho projektu epSOS.

Výskumný tím FineSoft v spolupráci s kľúčovým vývojovým tímom NESS Slovensko pripravil vyše 40 prezentácií riešenia eHealth pre marketing tejto zložitej novej technológie medzi cieľovými skupinami s dôrazom na pôsobenie na praktických lekárov. Tieto prezentácie boli osobne aktívne odprezentované na domácich a medzinárodných fórach, napríklad na špičkových medzinárodných konferenciach WoHIT vo vybraných EU krajinách. Účasť na nich bola dôležitá pre zabezpečenie dostatočného prílevu najnovších výskumných informácií z krajín, kde vývoj eHealth začal už 15-20 rokov pred Slovenskom.

Spoločnosť FineSoft sa hrdo hlási k výsledkom vývoja eHealth pre potreby zdravotníctva SR, ktoré predstavuje špičkové riešenie nielen v rámci Európy.

  • Výskum a vývoj riešení pre finančnú interpretáciu zdravotných výkonov v rámci DRG pre zdravotníctvo SR

Spoločnosť FineSoft sa v rokoch 2014-2016 podieľala na vývoji a spracovaní pravidiel implementácie koncepcie DRG pre spracovanie výkonov v NIS-nemocničných informačných systémoch v spolupráci s konzorciom, ktoré túto zákazku riešilo pre MZ SR. Pri konkretizácii fáz riešenia sa uplatnili skúsenosti, ktoré pracovníci FineSoft získali pri tvorbe Národného zdravotného informačného systému SR. Grouper DRG zoskupuje zdravotné výkony na základe metodiky, ktorú SR nakúpila z Nemecka a adaptovala na potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR. Jednotlivé skupiny výkonov sa porovnávali s nemeckým vzorom a upravovali sa podľa zvyklostí v SR s tým, že boli zohľadnené jednotlivé kategórie nemocníc podľa triedenia, ktoré uplatňuje MZ SR.

Výskumný tím FineSoft v spolupráci s vývojovým tímom úpravy DRG na podmienky zdravotníctva SR upravil časť zoskupení zdravotných výkonov a následne spolupracoval na príprave prezentácií riešenia pre odbornú verejnosť, ktorá bude DRG vo svojej práci využívať.

Certifikácia pre výskum a vývoj

Vyvíjame aktivity na získanie certifikátu Ministerstva školstva SR pre malé a stredné podniky v súvislosti s riešením výskumných a vývojových úloh.