Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: FINESOFT, s.r.o.
Sídlo: Letná 40, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
IČO: 31 718 591
IČ DPH: SK2020050626
DIČ: 2020050626
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 7126/V

Štandardné zmluvné podmienky
Zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných zmluvných podmienkach platných pre verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. O elektronických komunikáciách v znení   neskorších predpisov. Vo všeobecných zmluvných podmienkach sa nachádzajú aj informácie s popisom služieb, práv a povinnosti poskytovateľa, účastníkov, doby trvania zmluvy, podmienky za akých je možné odstúpiť od zmluvy resp. ju vypovedať.

Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti FINESOFT, s.r.o. a vzorová zmluva :

Spracovanie osobných údajov
Spracovávanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Firmy spracovávajú osobné údaje odberateľov ( zákazníkov ) za účelom uplatnenia si práv a povinností zo záväzných predpisov SR. Za týmto účelom sa spracovávajú identifikačné údaje ( Meno, IČO, DIČ, ČOP) a adresné údaje. Osobné údaje sa uchovávajú počas nevyhnutnej doby splnenia si účelu.

Štandardné ceny
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami sú uvedené v sekcii Cenníky pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na odkazoch:

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok, vrátane podrobností je obsiahnutý v bode článku IX. vyššie uvedených Všeobecných zmluvných podmienok. Reklamácia tovaru zakúpeného spotrebiteľom je definovaná v Obchodných podmienkach pre predaj tovaru spotrebiteľom a  je uverejnená medzi Ostatnými dokumentmi a informáciami.

Druhy ponúkaných služieb
Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach, ako aj o službách technickej podpory sa nachádzajú na stránke Kontakt

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím
Spoločnosť ako transparentný poskytovateľ služieb pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod  môžu využívať všetci naši zákazníci.

Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014
Rozpis služieb vrátane parametrov: maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza vo vyššie uvedenom Cenníku pre služby Internet.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr
Povinnosťou účastníka je riadne a včas platiť faktúry za poskytnuté a dodané služby. Účastník môže byť niekoľkými formami upozornený na to, že má neuhradené faktúry resp. je v omeškaní s platbou.  Informácie o postupe v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

Informácie bez poplatkov
Informácie ohľadom nákladov, ako aj k ostatným poskytovaným službám sú zákazníkom k dispozícii u našich zamestnancov, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom.