Transformácia zlepšovacích návrhov na inovačné projekty

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 1. O projekte

 • Názov poskytovateľa:           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Názov prijímateľa:                 FINESOFT, s.r.o.
 • Názov projektu:                     Transformácia zlepšovacích návrhov na inovačné projekty
 • Typ projektu:                          Dopytovo-orientovaný projekt
 • Trvanie projektu:                   04/2018 – 05/2020
 • Kód projektu /ITMS2014+/: 312011G333
 • Rozpočet projektu:               151 612.70, z toho ESF 128 870.80, ŠR 15 161.27 (v EUR)
 • Ciele projektu:                       Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

 2. Výstupy projektu

 • Počas realizácie projektu budú vytvorené 3 vzdelávacie programy. V rámci projektu bude vyškolených 150 osôb.

3. Povinne zverejňované dokumenty


                 ESF MŠVVaŠ SR